JPAS-F


RETRIBUCIONS

 • Recuperar el nivell salarial d’abans de les retallades, amb les corresponents actualitzacions. I reivindiquem la clàusula de revisió salarial lligada a l’IPC català.

 • Retribucions en funció de les tasques que corresponen al lloc de treball.

 • Retribució única segons la valoració del lloc (“a mateix treball, mateixes retribucions”) i amb independència de l’ocupant, sigui  temporal o fix, d’un grup o d’un altre i fins i tot de que sigui laboral o funcionari.

 • Revisió a l’alça del Complement Específic mínim. Tot el personal interí ha de cobrar el nivell i complement (CE) que correspon pel seu subgrup de classificació, o escala, i no el mínim.

 • Retribucions mínimes: demanem establir una  retribució mínima i reduir el ventall retributiu amb una reducció progressiva (a l’alça) dels diferents tipus de  retribucions existents i aconseguir una estructura salarial més simple

 • Equiparació de triennis: trienni únic per a tot el PAS (homogeneïtzació a l’alça).


CARRERA PROFESSIONAL

 • Exigir un pla de carrera professional, per tal de poder identificar, de bon principi, quin és l'itinerari i les possibilitats de desenvolupament professional a la UB. La carrera professional són les oportunitats de promoció i expectatives de progrés professional al llarg de la vida laboral del personal.

 • La UB ha de promoure l’actualització i perfeccionament de la qualificació professional del seu personal. Així mateix, s’ha de facilitar la promoció del PAS de la UB abans de procedir a realitzar contractacions de personal de nou ingrés.

·         Plans Plurianuals de Promoció.
Les diferents possibilitats de promoció corresponen a les següents modalitats:


·         PROMOCIÓ HORITZONTAL: es la promoció (canvi de categoria i/o grup laboral, complements i/o escala de funcionari) sense canviar de lloc de treball, per mitjà de la formació i el perfeccionament del mateix, entre d’altres.

·         PROMOCIÓ VERTICAL: correspon a la promoció amb canvi de lloc de treball.

ACCÉS I CANVI D'ESCALA (concurs-oposició)
 • Realitzar una política correcta d'oferta pública, oferint totes les places vacants, amb unes bases coherents i d'acord amb una programació plurianual que potenciï la promoció del personal. Establir la proporció que s’ha de mantenir entre el nombre d’efectius de cada Escala i efectuar les convocatòries anuals a totes.

 • Canvis d’escala en el mateix grup (C2 a C1 i A2 a A1): emprar sistemes més senzills que la típica oposició.

 • Separar la convocatòria de torns, promoció interna i lliure, per tal de poder adequar les bases de la convocatòria, i poder fer un tractament específic en funció dels mèrits i les capacitats que vulguem potenciar.

 • Exempció d’algunes proves per cursos o per haver-les aprovades en d’altres oposicions anteriors

 • Escala d'auxiliars administratius exclusivament per l’estabilització del personal interí.

 • Personal auxiliars administratiu actuals: ha de passar tothom, que compleixi els requisits, a Administratiu.

 • Auxiliars administratius aprovats: adscripció definitiva per ordre de puntuació.

 • Entrevistes: en el cas que hi hagi, sense puntuació

 • Tribunals externs: en el cas d’oposicions dels subgrups A1 i A2, estudiar la possibilitat que hi hagi  membres del tribunals no siguin personal de la UB.

 • Personal directiu, personal eventual i personal de lliure designació: s’ha de potenciar la promoció del personal propi de la UB, facilitant, si s’escau, la preparació adient. S’ha de definir amb claredat aquests llocs, de vegades amagats amb d’altres denominacions (delegats dels Rector,...) a la vegada que limitar-ne el percentatge màxim respecte del total de la plantilla del PAS.

CONCURSOS
 • És fonamental establir un Reglament de Provisió de Llocs de Treballs que garanteixin agilitat, transparència, que eviti els encàrrecs temporals i les contractacions temporals o interinatges. Aquest reglament ha d’incloure:

 • Negociació d’un nou barem de concursos.

 • Requisits, mèrits i cursos a demanar d’acord amb els perfils descrits a la relació del llocs de treballs. El cursos han de contenir la indicació de la puntuació que serà utilitzada.

 • Places vacants de responsabilitat: convocatòria immediata per evitar l’efecte encadenat de places blocades.

 • Concurs ordinari cada 6 mesos (complir l’Acord vigent) i concurs de resultes per a llocs base vacants originats com a conseqüència de la resolució del concurs.

 • Llocs base: establir un procés i un barem simplificats per cobrir les vacants.

 • Incorporació al concursos de totes les places vacants i les previstes per jubilació.

 • Evitar les comissions de servei i en aquells casos que sigui inevitable, per tenir dret a la reserva del lloc, acordar el sistema a utilitzar (concursos i/o llistes d’espera de personal fix). En cap cas designació directa.

 • Estudiar les possibilitats de mobilitat del personal entre les administracions públiques previstes a la normativa vigent i afavorir les permutes.


RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)
CCOO exigeix una RLT que assoleixi els següents aspectes:

 • Negociada i acordada amb els òrgans de representació, i amb la participació del PAS.

 • Política de personal: clarificació de la plantilla actual i futura, d’acord amb la RLT, i establiment dels terminis per assolir la plantilla teòrica.

 • Les tasques pròpies de PAS de la UB s’han de realitzar exclusivament amb PAS de la UB.

 • Objectius de la RLT:

·         Reconeixement i valoració de les tasques que realitza cadascú.
·         Retribucions adequades a les tasques que es realitzen.
·         Formació adequada per garantir la promoció i el desenvolupament d’una carrera professional, amb coneixement previ de la puntuació en concursos,...
·         Provisió de llocs de treball àgil i transparent.
·         Disseny d’una carrera professional (horitzontal i vertical)
·         Estabilització amb la creació dels llocs estructurals necessaris.
·         Diferenciar clarament funcions i responsabilitats dels llocs de PAS i de docents.

 • Punts d’informació: cal que dur a terme la tant esperada reestructuració dels les ex-consergeries amb la participació del personal interessat.

 • Règim jurídics dels àmbits de Biblioteques i punts d’informació i logístics. Cal prendre una decisió definitiva sobre les places que es van funcionaritzar amb la RLT publicada al 2013 i que es faci prèviament la consulta amb el personal afectat (punt 6.3.3 dels Acords Addicionals)

 • Estructures: en paral·lel a l’elaboració de la RLT es fa necessari una estructura organitzativa. No és suficient una mera descripció del que tenim, però la nova estructura cal que sigui negociada amb els representants sindicals.

 • Modificacions i actualitzacions: comissió paritària permanent

PERSONAL INTERÍ i ESTABILITZACIÓ 
·         Exigir l’aprovació d’Ofertes Públiques per tal de que es puguin convocar les corresponents oposicions

·         Continuar el procés d’estabilització del personal interí amb la creació de les places que siguin necessàries per aconseguir-ho en un temps reduït.

·         Sistema de selecció específic per a estabilitzar al personal de la UB.

·         Convocatòries anuals de concurs-oposició si hi ha un mínim de places disponibles

·         Finalitzar la negociació del Reglament de selecció de personal interí.

·         Comissió Paritària prevista en el Reglament de selecció de personal interí: garantir el seu funcionament i l’aplicació dels criteris acordats, amb la participació de la Junta.

·         No admetrem cap fórmula que suposi externalització de serveis.

·         No permetre la contractació de personal per ETT.

FORMACIÓ
 • Negociació dels criteris de formació.

 • Assignació pressupostària equivalent al 2%, com a mínim, de la massa salarial de la plantilla per a Formació de Qualitat, i sense que aquesta dotació s’utilitzi per d’altres fins.

 • Conciliació de la vida laboral i personal: facilitar també altres horaris per a la realització de cursos i tenir en compte al personal de tarda i la planificació del volum de feina de cada unitat.

 • Definició clara de la política de personal i de les funcions de les plantilles amb la RLT i  el manual de funcions,  les quals són imprescindibles per a conèixer les veritables necessitats de formació.

 • Disseny d'un Pla de Formació que serveixi per a complementar els cursos de Formació Continuada (finançats per la Generalitat de Catalunya i negociats amb els Sindicats majoritaris, per exemple cursos d’anglès), no pas per substituir-los. Incloent-hi la programació de cursos específics per a col·lectius determinats. Formació adequada pels Plans Plurianuals de Promoció i Carrera Professional.

 • Diferenciació de del tipus la formació. Aquesta distinció és necessària segons els perfils de la RLT per poder definir les característiques de cada curs, de tal manera que en un lloc pot ser de reciclatge i en d’altre de promoció:

·          per a reciclatge i actualització de coneixements (que no ha de consumir hores anuals) 

·         la de promoció, i la de perfeccionament, que faciliti la carrera professional a la UB

·         la personal (o integral), que poden no estar relacionades amb el treball a la UB

 • Garantia de l'arribada de la informació sobre totes les accions formatives a tot el personal, inclosos els cursos específics que no s’inclouen en les convocatòries generals, sense censures de Caps immediats.

 • Arribada de totes les sol·licituds a la Comissió de Formació de la UB. Per facilitar això cal implantar un aplicatiu informàtic amb accés des l’Espai Personal.

 • Resolució de les adjudicacions dels cursos per la Comissió de Formació, amb la participació de la Junta del PAS i el Comitè d’Empresa del PAS.

 • Motivació de totes les denegacions, i no denegació dels cursos demanats fora del propi àmbit, o no relacionats amb el lloc de treball actual, si hi ha vacants disponibles. Així mateix, tampoc denegar els cursos, inclosos els “on line”, que no coincideixen amb l’horari laboral

 • Els cursos denegats per motius del servei un any, s’hauria de garantir l’accés a l’any següent.

 • Elevar fins a 100 hores anuals el temps destinat en horari laboral, i permetre que les hores no utilitzades un any, per motius del serveis, es puguin acumular en altre any.

 • Realització de proves per reconèixer els coneixement adquirits sense disposar de l’acreditació corresponent.

 • Realització d’una “taula d’equivalències” perquè tothom sàpiga:
·         quins cursos són equivalents amb d’altres
·         quins cursos es consideren obsolets.
·         què puntua cada curs als efectes de concursos de places

 • Cursos de català i d’anglès: consideració de reciclatge i per tant la seva realització en horari laboral, sense disminuir el còmput anual d’hores.

 • Ampliació dels cursos d’anglès per obtenir el nivell First Certificate com a mínim.

 • Altres tipus de cursos, consideració de les assistències a congressos relacionats amb la feina i cursos específics d’acolliment al nou lloc de treball.

JORNADA I HORARI
 • Recuperació de la jornada de 35 hores

 • Mantenir els projectes de “Gestió del temps” i “d’hores de Conciliació”

 • Jornada continuada amb flexibilitat, per a tot el personal de la UB que ho desitgi (la jornada habitual del PAS laboral és continuada sense flexibilitat, i la jornada habitual del PAS funcionari és amb una tarda, o mati, obligatòria)

 • Creació d’una bossa d’hores de flexibilitat anual

 • Reducció horària a l'estiu des de l'1 de juny fins al 30 de setembre.

 • Teletreball: aplicació immediata a la UB (en d’altres universitats ja fa anys que s’està aplicant parcialment)

 • Personal de cap de setmana i festius: reducció de 5 hores setmanals, dels dies no festius, sense reducció de retribucions. Increment del complement per incloure el reconeixement de més responsabilitat i horari especial.

 • Horaris de tarda: consideració d’horari especial (manca de conciliació de la vida personal i laboral i major responsabilitat en resolució de problemes per manca de llocs de caps per la tarda)

 • Dret a gaudir en qualsevol mes de l'any de les vacances.

 • 23 dies laborables de vacances (mínim 31 dies naturals consecutius)

 • Ampliar a quinze dies de permís per naixement, adopció o acolliment d'un fill/a a gaudir pel progenitor que no gaudeixi del permís de maternitat.

 • Permís retribuït per acompanyar a la pròpia parella, als fills o als pares, a visita mèdica o a reunions escolars dels fills.

 • Reducció de jornada per motius propis: dret a reduir fins el 50 % de la jornada.

 • Reduccions horàries amb descompte “no proporcional” de les retribucions

 • Possibilitar la compactació dels diferents tipus de reduccions i permisos de manera continuada o en uns dies cada setmana.

 • Incrementar la flexibilitat horària: possibilitat de mitja hora de pausa per dinar.

 • Premi de dies de vacances per antiguitat: s’ha de tenir en compte tota l’antiguitat a l’Administració Pública, no només la de la UB.


MESURES SOCIALS
 • Recuperar les Mesures Socials arrabassades els darrers anys

 • Fons social amb catàleg de prestacions: incrementar la dotació fins el 2% de la massa salarial (sense incloure la matrícula gratuïta) i incloure d’altres casuístiques de caire social: descendents discapacitats, familiars dependents,...

 • Matrícula gratuïta: personal UB, cònjuge i descendents, que estudiïn a qualsevol universitats pública (actualment es compensa els estudis de graus realitzats pel personal en la pròpia UB)

 • Jubilació:  jubilació parcial i jubilació voluntària incentivada a partir dels 60 anys d’edat.

 • Reducció de la jornada a partir dels 60 anys d’edat

 • Escoles bressols.

 • 1 mes addicional de vacances en l’any que es compleixen 25 anys d’antiguitat. Així mateix gaudiment del mes addicional per al personal que ja ha complert més de 25 anys en l’actualitat.

 • Tiquets menjadors per a tothom (plus-campus) que cobreixin el cost d'un menú i reforma de menjadors als centres amb més espai reservat pel personal de la UB. Millora de la qualitat del menjar, del servei i de la relació qualitat/preu.

 • Ampliació dels convenis d'assistència amb les clíniques d'odontologia i de podologia.

 • Recuperació de les revisions ginecològiques i urològiques.

 • Convenis de “vacances per al PAS” (allotjament en residències, etc) amb altres universitats i Administracions Públiques.


SALUT LABORAL
 • Continuar amb les avaluacions de tots els llocs de treball per tal d’elaborar un mapa de risc laboral.

 • Política preventiva encetada, en el marc de la llei de salut laboral i del reglament dels Serveis de Prevenció, continuar amb l’elaboració per totes les parts implicades, que faci compatible el treball amb la salut, i el respecte al medi ambient.

 • Implementació dels  serveis de prevenció.

 • Formació i informació bàsica en tots els llocs de treball.

 • Vigilància de la Salut per a tot el personal.

 • Riscos psicosocials: Avaluar i aplicar les mesures preventives en tots els centres.

 • Assetjament laboral: tolerància zero! amb assetjadors i amb la permissivitat de la UB Difusió i publicitat dels Protocols d’actuació en casos de assetjament psicològic o sexual i constituir una Comissió específica amb personal qualificat per tractar i seguir aquest casos i amb la participació dels representants del personal.

 • Crèdits horaris pels delegats de prevenció de salut laboral.


PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ
 • Conèixer la política i els criteris de gestió de Recursos Humans de la UB.

 • Mesa del PAS de la Universitat de Barcelona. Exigir la seva constitució, per tal de permetre la negociació conjunta (PAS funcionari i PAS laboral) i garantir una veritable equiparació de les condicions de treball, evitant els greuges comparatius i, alhora, donar una força més gran al col·lectiu del PAS davant de la Gerència. Així mateix incloure garanties que qualsevol millora obtinguda que afecti a un col·lectiu del PAS, funcionari o laboral, també s’ha d’aplicar a l’altre.

 • Comitè de conflictes. Comitè paritari permanent per resoldre conflictes laborals: permisos, horaris, vacances, permutes, remocions de llocs de treball...


 • Activitat interuniversitària: negociació del 1r Acord del PAS funcionari