2011-2015

PAS-UB
BALANÇ 2011-2015 (Pots veure el pdf aquí)

El proper 17 de juny es realitzaran les eleccions per renovar el Comitè d’Empresa de PAS (laboral) i la Junta de PAS (funcionari), i és un bon moment per fer balanç dels darrers quatre anys.

A les eleccions sindicals de 2 de juny 2011 els resultats electorals van ser els següents:

-          En la Junta de PAS: CCOO 11 representants, UGT 8 i CGT 4. La presidència de CCOO, com a llista més votada, ha facilitat una dinàmica de consens al llarg d’aquests 4 anys en les negociacions i els acords. Així mateix, tots els anys hi ha hagut convocatòries d’Assemblees adreçades al PAS funcionari de manera descentralitzada, i a vegades de manera conjunta amb el Comitè d’Empresa.

-          En el Comitè d’empresa de PAS: CCOO 8 representants, CAU 7, CGT 5 i UGT 3. Un pacte entre CAU i CGT va significar el repartiment de la presidència i la secretaria del CE. Considerem que aquest pacte i la permanent acció conjunta d’ambdós sindicats ha condicionat l’acció del CE a l’hora de resoldre les greus situacions que s’han plantejat pel col·lectiu. Per donar solucions que no han estat acceptades per aquests sindicats dins del CE, el grup de CCOO PASL ha hagut de tirar endavant com a Sindicat projectes molt positius per a la plantilla. A tall d’exemple, els projecte de gestió del temps i el de conciliació familiar.

Ha estat un període molt dur, on les retallades s’han anat sumant any rere any, en retribucions i en drets socials, amb una pèrdua de l’autonomia universitària important, i on CCOO han estat al front de totes les lluites. En aquest context, la feina sindical no ha estat gens fàcil. Ningú no es podia pensar fa quatre anys, quan us vam presentar el Programa electoral, que arribaríem a la situació que ens hem trobat.

Per fer front a aquesta gravíssima situació, des de la Secció Sindical CCOO-UB hem planificat una estratègia de treball combinant les mobilitzacions, amb les denúncies jurídiques i les propostes de negociació amb la finalitat de minimitzar les conseqüències practiques de les retallades.  Com a resultat d’aquesta intensa feina, hem pogut neutralitzar la major part de l’increment de jornada, la renovació del personal interí o temporal o recuperar una part de la retallada de la paga extra del 2012, entre d’altres.

A banda de les retallades, cal remarcar com un dels fets més negatius d’aquest període, i atribuïble exclusivament a l’equip de govern de la UB, l’increment exponencial de les la provisió irregulars de llocs de treball, la qual deixa a molt personal fix sense una adscripció definitiva a un lloc de treball.

Volem destacar que tota aquesta feina positiva ha estat facilitada per la forta coordinació de CCOO entre els dos sector del PAS-UB (F i L) i amb el grup de Claustrals de PAS-CCOOUB, així com la coordinació amb els companys i companyes de CCOO de la resta d’universitats de Catalunya (informació, negociació i lluites). El treball en equip ha estat garantit per CCOO-UB, una Secció Sindical amb capacitat de resposta enfront les dificultats que se’ns han presentat a treballadores i treballadors.

A continuació, malgrat que la situació de crisi i les retallades han dissenyat un marc molt complicat per la negociació i l’assoliment d’acords, us volem presentar alguns dels fets més rellevants per al PAS de la UB en els últims 4 anys, agrupats en tres apartats segons l’afectació a cada col·lectiu: PAS funcionari i laboral; només PAS funcionari, o només PAS laboral:


PAS (funcionari i laboral)

·         Lluita contra la Jornada de 37,5h i per minimitzar l’impacte: acord, com a CCOO, dels projectes de “Gestió del Temps” i “Bossa d’hores de Concilia”

·         Defensa del personal funcionari interí i temporal laboral, evitant el seu acomiadament i assolint les successives renovacions contractuals, sense disminució de jornada ni retribucions (al contrari que el que va passar a la Generalitat, a la UPF i UPC, a tall d’exemple)

·         Acord, impulsat per CCOO a la Mesa d’Universitats, per a què no s’apliqués reducció de retribució de baixa per malaltia els primes 8 dies de l’any (recordem que per Llei estatal, la reducció és des del primer dia, excepte acords generals posteriors, que en el cas de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya estan exempts només el 4 primes dies)

·         Creació de 122 llocs estructurals, amb l’aprovació de la RLT-2012, ocupats per interins o temporals

·         Acord per tal de que el personal afectat per la funcionarització de llocs de treball dels àmbits dels Punts d’informació i logística i de Biblioteques respectivament, puguin decidir sobre el règim jurídic definitiu dels esmentats llocs (punt 6.3.3 dels Acords addicionals de la RLT-2012)

·         Ajut fills discapacitats. Recuperació parcial d’aquest ajut, mitjançant la Fundació Solidaritat. En aquest punt cal senyalar la importància de la lluita de les famílies afectades.

·         Matrícula gratuïta. Recuperació parcial d’aquest ajut: el PAS de la UB que estudiï un ensenyament de Grau, pot recuperar amb posterioritat l’import de la matrícula dels crèdit aprovats.

·         “Equiparació” de retribucions mínimes de personal interí i laboral temporal. Afecta al personal que està cobrant per sota del nivell o complement retributiu únicament pel fet de que la plaça no ha estat creada, malgrat realitzar les mateixes tasques que d’altres.

·         Recuperació parcial de la paga de 2012. El mes d’abril de 2015 s’ha abonat una part equivalent al 24,04% de la retenció que ens van practicar al 2012, excepte el límit que ha imposat la Generalitat de Catalunya al seu personal i a universitats catalanes.


·        PAS (funcionari)

·         RLT0 PASF. Després d’una llarga lluita per desblocar l’Acord de 2010 pactat amb la Junta de PAS i els Sindicats, es va aconseguir aprovar al 2012, unes modificacions de la RTL del PAS-F que van significar la pujada d’un bon nombre de nivells i/o complements

·         Nivell dels auxiliars de serveis funcionaris. Amb l’acord de la Junta de PAS, al 2014 es va pujar a nivell 14 la catalogació de les places, la qual cosa significa cobrar més que els llocs de laborals, excepte triennis (concepte personal)

·         Reglament de selecció de PASF interí. Des de fa un any està gairebé enllestit un Reglament que reguli les borses de contractació de personal interí, si bé encara no s’ha acabat de tancar ateses les modificacions que va introduint Recursos Humans.

·         60 anys PASF. Desprès de que la UB trenqués l’acord de reducció d’una hora diària al PAS funcionari que compleix els 60 anys, s’ha acordat amb la Junta de PAS un nou “projecte de gestió de l’experiència” que permeti minimitzar aquesta situació.

·         Concursos PASF. Desprès de molts anys, des de 2014 s’han tornar a convocar concursos específics (caps i nivells 22 o superior) i generals de trasllat de PAS-F, en els àmbits d’Administració general i Biblioteques respectivament. Si bé en alguns casos hi ha hagut forçar polèmica i cal revisar tot el sistema de provisió de llocs, inclòs el Barem.

·         Creació de llocs estructurals a la RLT (desembre 2014), negociats amb la Junta de PAS. Es van crear 16 llocs de treball de caps de Secció, que han d’evitar noves situacions temporals,  11 per estabilitzar “llocs temporals estructurals” i 8 corresponents personal fix ocupant places sense adscripció definitiva.


·        PAS (laboral)

·         Prejubilació PAS-L. L’Estat va modificar, endurint-les, les condicions per a poder acollir-se a la prejubilació parcial amb contracte de relleu. Tanmateix es va obrir un període transitori de dues setmanes (just abans de Setmana Santa del 2013 per subscriure un nou Conveni que permetia, per a tot aquell personal laboral que complís els 61 anys abans del 31 de desembre de 2018, acollir-se a la prejubilació parcial, amb les mateixes condicions que abans de la modificació de la llei. En aquest sentit des de CCOO ens vàrem esforçar al màxim per tal d’agilitar la signatura del nou Conveni.

·         6è Conveni de PASL signat per CCOO. En el context de les retallades, CCOO no vam considerar oportú fer la denúncia del 5è Conveni, però atès que una part legitimada ho va denunciar, nosaltres vam apostar per negociar un 6è Conveni que gairebé fos el 5è amb alguns correccions i alhora salvar la problemàtica de la caducitat del Conveni (amb la nova normativa actual els Convenis caducats hi havia el risc de perdre tots els seus beneficis)

·         RLT0 PASL. La UB va aprovar una “foto” de la RLT de PAS laboral, que no soluciona els problemes que s’arrosseguen des de fa anys. Tanmateix vam aconseguir introduir la creació de 122 llocs temporals estructurals i el que el personal afectat per les places funcionaritzades pugui decidir (veure apartats anteriors). 


·         14 pagues. Amb el canvi de l’estructura retributiva es va passar de 15 a 14 pagues, amb les mateixes retribucions anuals. L’objectiu era evitar que amb la supressió d’una paga extra l’any 2014, el PAS laboral tornés a patir una retallada de sou per sobre del 5% imposat per la Generalitat, tal i como va succeir els anys 2012 i 2013, on s’havia aplicat una retallada de 1/14 part del salari, la qual cosa significava un 7,14 % del sou.