Díptic PAS-L


El context actual és d’una situació molt dura, on les retallades s’han anat sumant any rere any, en retribucions i en drets socials, amb una pèrdua de l’autonomia universitària important i sense que ningú pugui preveure com seran els propers quatre anys. Des de CCOO-UB entenem que la situació econòmica actual no invita a fer un Programa reivindicatiu que generi falses expectatives, però hem de continuar lluitant per recuperar els drets perduts, i sense renunciar a plantejar propostes i objectius que permetin avançar i consolidar els nostres drets laborals.

La defensa de la Universitat pública en la que creiem i de la qual el PAS és un element imprescindible, passa per preservar les condicions de treball i els drets d’un col·lectiu que avui més que mai ha d’estar unit i fort i, així mateix, unit als seus òrgans de representació (Junta i Comitè d’Empresa). Junts ho podrem aconseguir! Amb aquest esperit, i amb aquest “Programa-resumit”, et presentem alguns dels punts inclosos al nostre programa pels propers quatre anys amb la confiança que aquesta opció és la millor per afrontar el futur i preservar els nostres drets adquirits. El programa sencer ho pots trobar al nostre web.

RETRIBUCIONS
Retribució en funció de les tasques i de la valoració del lloc –i  no de l’ocupant-
Recuperació del nivell salarial d’abans de les retallades –maig 2010-
Retribució mínima: establir una retribució i reduir el ventall retributiu amb una reducció progressiva (a l’alça) dels diferents tipus de  retribucions existents
Trienni únic per a tot el PAS (a l’alça)

CARRERA PROFESSIONAL
Exigir un pla de carrera professional, per tal de poder identificar, de bon començament, quin és l'itinerari i les possibilitats de desenvolupament professional a la UB, principalment:
Promoció horitzontal: és la promoció sense canviar de lloc de treball
Promoció vertical: correspon a la promoció amb canvi de lloc de treball

CONCURSOS,  ACCÉS I CONTRATACIÓ TEMPORAL
El proveïment de les places vacants ha de garantir els drets de concurrència, igualtat, mèrit i capacitat
Realització de l’oferta pública acomplint el Conveni col·lectiu vigent
Concursos a resultes de totes les places de la mateixa categoria professional per facilitar l’estabilització
Publicació dels temaris, sobre el contingut de les probes, conjunt amb la convocatòria
Publicació de l’especialitat de la plaça per garantir la transparència de la convocatòria de 1a i 2a fase
Reglament de contractació temporal per Provisió de Llocs de Treballs que garanteixin agilitat i transparència i que eviti els encàrrecs temporals, les contractacions temporals i/o els  interinatges
Incorporació als concursos de totes les vacants, incloses les previstes per jubilacions
Exempció d’algunes proves per cursos  o per haver-les aprovat en d’altres concursos anteriors
Cap encàrrec de superior categoria sobre plaça vacant

RLT
CCOO exigeix la RLT, negociada i acordada amb els òrgans de representació, que compleixi els objectius:
El reconeixement i valoració de les tasques que realitza cadascú amb unes retribucions adequades
Una formació adequada per garantir la promoció i el desenvolupament d’una carrera professional
El disseny d’una carrera professional (horitzontal i vertical)
Que faciliti l’estabilització amb la creació dels llocs estructurals necessaris
Règim jurídics dels àmbits de Biblioteques i punts d’informació i logístics. Cal prendre una decisió definitiva, amb la consulta prèvia al personal afectat  (punt 6.3.3 dels Acords Addicionals)


ESTABILITZACIÓ
Convocatòria del concurs sobre les places estructurals ja creades per la RLT fase 0 i anàlisi de noves situacions d’estructuralitat
Vigilància continua per mantenir les places actuals i que no siguin amortitzades perquè aquestes siguin vacants (jubilació!)
No realitzar contractació de personal per ETT i no permetre externalització de les tasques

FORMACIÓ
2% de la massa salarial (en despeses reals)
Garantir la negociació dels criteris de Formació
Diversificació d’horaris que permetin la Conciliació de la vida laboral i personal i la planificació del volum de feina de la unitat
Diferenciar el  tipus de formació: reciclatge o lloc de treball, promoció i personal  
Garantir la promoció i la carrera professional valorant la formació als concursos. Publicar prèviament les puntuacions i la taula d’equivalències dels cursos
Incrementar les hores anuals destinades en horari laboral
Cursos de català i anglès en horari laboral
- Ampliació dels cursos d'anglès per obtenir el nivell "First Certificate" com a mínim

JORNADA DE TREBALL
Recuperar de la jornada de 35 hores, i mantenir els projectes de “Gestió del temps” i “d’hores de Conciliació”
Jornada continuada amb flexibilitat o Jornada partida de mínim una tarda obligatòria i amb flexibilitat a elecció del personal
Aplicació del teletreball a la UB
Reducció horària d’estiu de l’1 de juny al 30 de setembre d’un hora
Dret a gaudir en qualsevol mes de l'any de les vacances.
23 dies laborables de vacances (mínim 31 dies naturals consecutius)

MESURES SOCIALS
Recuperar les Mesures Socials arrabassades els darrers anys
Fons social: incrementar la dotació fins el 2% de la massa salarial (sense incloure la matrícula gratuïta) i incloure d’altres casuístiques de caire social; descendents discapacitats, familiars dependents,...
Matrícula gratuïta: personal UB, cònjuge i descendents, que estudiïn a qualsevol universitats pública
Reducció de la jornada a partir dels 60 anys d’edat sense condicionaments
Un mes addicional de vacances als 25 anys d’antiguitat
Recuperació de les revisions ginecològiques i urològiques


SALUT LABORAL
Continuar les avaluacions dels llocs de treball i elaborar el Mapa de risc laboral
Fer compatible el treball amb la salut, i el respecte al medi ambient
Implementació dels serveis de prevenció
Formació i informació bàsica a tots els llocs de treball
Riscos psicosocials: aplicar mesures preventives i difondre i publicar els Protocols d’actuacions d’assetjament psicològic o sexual

PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ
Mesa del PAS de la Universitat de Barcelona, per tal de permetre la negociació conjunta
Negociació del 7è Conveni del PAS laboral