Díptic PAS-F


El context actual és d’una situació molt dura, on les retallades s’han anat sumant any rere any, en retribucions i en drets socials, amb una pèrdua de l’autonomia universitària important i sense que ningú pugui preveure com seran els propers quatre anys. Des de CCOO-UB entenem que la situació econòmica actual no invita a fer un Programa reivindicatiu que generi falses expectatives, però hem de continuar lluitant per recuperar els drets perduts, i sense renunciar a plantejar propostes i objectius que permetin avançar i consolidar els nostres drets laborals.

La defensa de la Universitat pública en la que creiem i de la qual el PAS és un element imprescindible, passa per preservar les condicions de treball i els drets d’un col·lectiu que avui més que mai ha d’estar unit i fort i, així mateix, unit als seus òrgans de representació (Junta i Comitè d’Empresa). Junts ho podrem aconseguir! Amb aquest esperit, i amb aquest “Programa-resumit”, et presentem alguns dels punts inclosos al nostre programa pels propers quatre anys amb la confiança que aquesta opció és la millor per afrontar el futur i preservar els nostres drets adquirits. El programa sencer ho pots trobar al nostre web.

RETRIBUCIONS
Retribució en funció de les tasques i de la valoració del lloc –i  no de l’ocupant-
Recuperació del nivell salarial d’abans de les retallades –maig 2010-
Retribució mínima: establir una retribució i reduir el ventall retributiu amb una reducció progressiva (a l’alça) dels diferents tipus de  retribucions existents
Trienni únic per a tot el PAS (a l’alça)

CARRERA PROFESSIONAL
Exigir un pla de carrera professional, per tal de poder identificar, de bon començament, quin és l'itinerari i les possibilitats de desenvolupament professional a la UB, principalment:
Promoció horitzontal: és la promoció sense canviar de lloc de treball
Promoció vertical: correspon a la promoció amb canvi de lloc de treball

ACCÉS I CANVI D'ESCALA
Oferta pública amb una programació plurianual que potenciï la promoció i l’estabilització
Sistemes més senzills de promoció i particularment per canvis dintre del mateix grup  (C2 a C1 i A2 a A1)
Exempció d’algunes proves per cursos  o per haver-les aprovades en d’altres oposicions anteriors
Convocatòria d’administratius per als aux. administratius que compleixin els requisits

CONCURS
Reglament de Provisió de Llocs de Treballs que garanteixin agilitat, transparència i eviti situacions temporals:
Nou barem de concursos
Requisits i mèrits d’acord el perfil del lloc i indicació de la puntuació dels cursos
- Concurs ordinari cada 6 mesos amb “resultes”;  convocatòria immediata de places vacants de caps i procés simplificat per als llocs base
Incorporació de totes les vacants, fins i tot les previsions de jubilacions
Evitar les comissions de serveis i, quan no sigui possible evitar-ho, acordar el procés

RLT
CCOO exigeix la RLT, negociada i acordada amb els òrgans de representació, que compleixi els objectius:
-El reconeixement i valoració de les tasques que realitza cadascú amb unes retribucions adequades
Una formació adequada per garantir la promoció i el desenvolupament d’una carrera professional
El disseny d’una carrera professional (horitzontal i vertical)
Que faciliti l’estabilització amb la creació dels llocs estructurals necessaris
Règim jurídics dels àmbits de Biblioteques i punts d’informació i logístics. Cal prendre una decisió definitiva, amb la consulta prèvia al personal afectat  (punt 6.3.3 dels Acords Addicionals)

PERSONAL INTERÍ I ESTABILITZACIÓ
Aprovació cada any de l’Oferta Pública d’Ocupació i creació de les places estructurals
Finalització de la negociació del Reglament de selecció i gestió de bosses de personal interí
Funcionament de la Comissió paritària del Reglament de selecció
No realitzar contractació de personal per ETT i no permetre externalització de les tasques

FORMACIÓ
2% de la massa salarial (en despeses reals)
Garantir la negociació dels criteris de Formació
Diversificació d’horaris que permetin la Conciliació de la vida laboral i personal i la planificació del volum de feina de la unitat
Diferenciar el  tipus de formació: reciclatge o lloc de treball, promoció i personal  
Garantir la promoció i la carrera professional valorant la formació als concursos. Publicar prèviament les puntuacions i la taula d’equivalències dels cursos
Incrementar les hores anuals destinades en horari laboral
Cursos de català i anglès en horari laboral
Ampliació dels cursos d'anglès per obtenir el nivell "First Certificate" com a mínim


JORNADA DE TREBALL
Recuperar de la jornada de 35 hores, i mantenir els projectes de “Gestió del temps” i “d’hores de Conciliació”
Jornada continuada amb flexibilitat o Jornada partida de mínim una tarda obligatòria i amb flexibilitat a elecció del personal
Aplicació del teletreball a la UB
Reducció horària d’estiu de l’1 de juny al 30 de setembre d’un hora
Dret a gaudir en qualsevol mes de l'any de les vacances.
23 dies laborables de vacances (mínim 31 dies naturals consecutius)

MESURES SOCIALS
Recuperar les Mesures Socials arrabassades els darrers anys
- Fons social: incrementar la dotació fins el 2% de la massa salarial (sense incloure la matrícula gratuïta) i incloure d’altres casuístiques de caire social; descendents discapacitats, familiars dependents,...
Matrícula gratuïta: personal UB, cònjuge i descendents, que estudiïn a qualsevol universitats pública
Reducció de la jornada a partir dels 60 anys d’edat sense condicionaments
Un mes addicional de vacances als 25 anys d’antiguitat
Recuperació de les revisions ginecològiques i urològiques


SALUT LABORAL
Continuar les avaluacions dels llocs de treball i elaborar el Mapa de risc laboral
Fer compatible el treball amb la salut, i el respecte al medi ambient
Implementació dels serveis de prevenció
Formació i informació bàsica a tots els llocs de treball
Riscos psicosocials: aplicar mesures preventives i difondre i publicar els Protocols d’actuacions d’assetjament psicològic o sexual

PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ
Mesa del PAS de la Universitat de Barcelona, per tal de permetre la negociació conjunta
Negociació del 1r Acord del PAS funcionari de les universitats públiques catalanes